09. Основне наредбе

Додела вредности

Некој променљивој x додељује се вредност помоћу исказа за доделу вредности који има облик:
x:=izraz;

где је x променљива којој се додељује вредност израза са десне стране, нпр.
x:=a+b;
prosjek:= sumaocjena/brojocjena;
s:=s+i;
a:=15;
b:=sqrt(a);...

Наредбе за унос

Наредба Паскала којом се осигурава читање (унос) података је read односно readln
Синтакса наредбе readln је:
readln(lista promjenjivih);

npr. readln(a,b,c,d);

Основна разлика између ових наредби је што наредба READLN учитава вредности како су специфициране у листи променљивих, а након тога прелази на следећи ред, тј. занемарују се сви остали подаци у текућем реду.

Наредбе за приказ (штампање)

Приказ порука, вредности неке променљиве или резултата обраде врши се помоћу наредби write и writeln. Наредба writeln има облик:
writeln(lista promjenjivih, konstanti, izraza);

при чему су променљиве, константе и изрази у загради одвојени зарезима.
• Примери:
writeln ('a=',5,'b=',3);
writeln(‘P=‘,p);
writeln(‘Zbroj je: ‘;a+b);
writeln(‘Pascal’);
writeln(x:5:2); за испис варијабле x резервирано је 5 мјеста, од чега 2 за децимале.

Ако вредност броја заузима више позиција него што је то предвиђено у исказу write тада се задани формат прилагођава вредности.

Аритметички оператори

Оператор

Опис

Пример

+

Додавање два операнда

A + B


-

Одузима други операнд од првог

A - B

*

Множи оба операнда

А* B

div

Divide numerator by de-numerator

B div A

mod

Modulus Operator and remainder of after an integer division

B mod A

Релациони оператори

Оператор

Опис

Пример

=

Checks if the value of two operands is equal or not, if yes then condition becomes true.

A = B

<> 

Checks if the value of two operands is equal or not, if values are not equal then condition becomes true.

A <> B

Checks if the value of left operand is greater than the value of right operand, if yes then condition becomes true.

A > B

Checks if the value of left operand is less than the value of right operand, if yes then condition becomes true.

A < B

>=

Checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true.

A >= B

<=

Checks if the value of left operand is less than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true.

A <= B

Булови оператори

Оператор

Опис

Example

and

Called Boolean AND operator. If both the operands are true then condition becomes true.

A and B

and then

It is similar to the AND operator, however, it guarantees the order in which the compiler evaluates the logical expression. Left to right and the right operands are evaluated only when necessary

A and then B

or

Called Boolean OR Operator. If any of the two operands is true then condition becomes true.

A or B

or else

It is similar to Boolean OR, however, it guarantees the order in which the compiler evaluates the logical expression. Left to right and the right operands are evaluated only when necessary

A or else B

not

Called Boolean NOT Operator. Used to reverse the logical state of its operand. If a condition is true then Logical NOT operator will make it false.

not (A and B)

Бит оператори

Оператор

Опис

Пример

&

Binary AND Operator copies a bit to the result if it exists in both operands.

(A & B)

|

Binary OR Operator copies a bit if it exists in either operand.

(A | B)

!

Binary OR Operator copies a bit if it exists in either operand.

A ! B)

~

Binary Ones Complement Operator is unary and has the effect of 'flipping' bits.

(~A )

<< 

Binary Left Shift Operator. The left operands value is moved left by the number of bits specified by the right operand.

A << 2

>> 

Binary Right Shift Operator. The left operands value is moved right by the number of bits specified by the right operand.

A >> 2

Please note that different implementations of Pascal differ in bitwise operators. Free Pascal, the compiler we used here, however, supports the following bitwise operators:

Оператор

Операција

not

Bitwise NOT

and

Bitwise AND

or

Bitwise OR

xor

Bitwise exclusive OR

shl

Bitwise shift left

shr

Bitwise shift right

<< 

Bitwise shift left

>> 

Bitwise shift right

Редослед оператора у Паскалу 

Оператор

Приоритет

~, not,

Највиши

*, /, div, mod, and, &

 

|, !, +, -, or,

 

=, <>, <, <=, >, >=, in

 

or else, and then

Најнижи

 


Comments