05. Искази и коментари

  • Искази (изјаве)
    програмског језика Пасцал могу садржати константе, речи, операторе и сепараторе, на начин који је прописан правилима језика. Искази служе за опис структуре података који ће се користити у програму (декларативни искази), као и за опис поступака који ће се обављати над подацима дефинисаним декларативним исказима.
  • Оператори су знакови којима се дефинише нека операција (+ - сабирање, * - множење и сл.), док су сепаратори знакови за раздвајање целина (, ; : и сл.). Нарочито је значајан у пасцалу сепаратор ; којим се међусобно раздвајају искази.
  • Комантар је специфичан део програмског језика чија је основна сврха да програм учини разумљивим и за друге. Коментари служе и самим програмерима јер након одређеног времена и сам аутор програма заборави шта је точно у којој програмској линији, поготово уколико се ради о компликованијим програмима са великим бројем програмских линија. Коментар се може јавити у било којем дијелу програма с тим да мора бити омеђен знаковима {}. Унутар витичастих заграда се може налазити било какав текст, који не представља дио програма и не преводи се.
{ово је коментар}
s:=s+i; {povećati sumu za vrijednost varijable i}
Comments