02. Алфабет програмског језика Pascal

Опис сваког програмског језика неопходно је започети навођењем скупа симбола (алфабета) од којих се формирају ријечи и искази датог језика. Алфабет Pascalа се састоји од:
  • свих великих (A-Z) и
  • малих (a-z) слова енглеског алфабета,
  • цифара 0 – 9 и
  • посебних (специјалних) знакова (‘ ( ) + - * / , . : ; < > = [ ] ^ { } @ $ _ )
Comments